info@raghi.ir 071-37390852
انسان زنگ زده

در بسیاری از جاهای قرآن از «یعْمَلونَ» تعبیر به «یکسِبونَ» می‌شود، برای اینکه از آن جهت که کارِ انسان است «یعْمَلونَ» است و از آن جهت که به انسان چیزی می‌دهد «یکسِبونَ» است. آنوقت، گاهی اثری که انسان از عمل می‌گیرد، زنگ زدگی است؛ یعنی می‌شود یک انسان زنگ زده، یک روح زنگ زده، یک فکر زنگ زده و یک قلب زنگ زده، و این زنگ زدگی را چیزی جز عمل خود او در او ایجاد نکرده؛ یعنی خود او خودش را زنگ زده کرده است.

(استاد مطهری /آشنایی با قرآن ١٢)

نوشتن دیدگاه