info@raghi.ir 071-36473757
دپارتمان فلسفه تعلیم و تربیت

در این دپارتمان در قالب پژوهش های بنیادین در حوزه خانواده و با دو نگاه ویژه به مبحث خانواده توجه می شود:

الف: خانواده تربیت شده (والدین)
ب:  مولدان تربیت یافته (فرزندان)