info@raghi.ir 071-37390852
Tag: news
در بسیاری از جاهای قرآن از «یعْمَلونَ» تعبیر به «یکسِبونَ» می‌شود، برای اینکه از آن جهت که کارِ انسان است «یعْمَلونَ» است و از آن جهت که به انسان چیزی می‌دهد «یکسِبونَ» است. آنوقت، گاهی اثری که انسان از عمل می‌گیرد، زنگ زدگی است؛ یعنی می‌شود یک انسان زنگ زده، یک روح زنگ زده، یک
در هر مسئله‌ای تا انسان خود را از شر اغراض بی‏‌طرف نکند نمی‌تواند صحیح فکر کند؛ یعنی عقل در محیطی می‌تواند درست عمل بکند که هوای نفس در کار نباشد. (استاد مطهری /آشنایی با قرآن ١)
در میان ادیان و مذاهب هیچ دین و مذهبی مانند اسلام در شئون زندگی مردم مداخله نکرده است. اسلام در مقررات خود به یک سلسله عبادات و اذکار و اوراد و یک رشته اندرزهای اخلاقی اکتفا نکرده است ؛همانطوری که روابط بندگان با خدا را بیان کرده است، خطوط اصلی روابط انسانها و حقوق و